Bildes


Svētdiens...
Svētdiens...

Pieslēgties

Pašlaik pieslēgušies:

None


Designed by:

PDF Drukāt E-pasts

STATŪTI

APSTIPRINĀTI
ar JNKD 14.11.1999. Kopsapulces lēmumu Nr.2

pieņemti: 01.09.1997.
grozīti: 14.11.1999.
grozīti: 07.03.2010.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. 1. Reliģiskās organizācijas nosaukums:
JĒKABPILS NEATKARĪGĀ KRISTĪGĀ DRAUDZE, turpmāk tekstā “draudze”.
1. 2. Draudzē uz brīvprātības principa pamata apvienojas vienas kristīgas pārliecības vadīti cilvēki ar mērķi veikt reliģisko darbību, ievērojot visus Latvijas Republikas spēkā esošos likumdošanas aktus.
1. 3. Draudze tiek dibināta pamatojoties uz Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju grupas vēlēšanos kopīgi mācīties Dieva vārdu, pavadīt laiku lūgšanās, kristīgā sadraudzībā un evaņģelizācijā.
1. 4. Draudze atzīst kristīgās ticības praksi tās Bībeliskā tradicionālā izpratnē, pirmo astoņu ekumēnisko vispārīgo koncilu dogmatiku un respektē vēsturisko Kristīgās Baznīcas tradīciju.
1. 5. Draudze dibināta, lai sagatavotu cilvēkus kalpošanai Dievam un savai zemei svētā, dievbijīgā un cieņas pilnā veidā.
1. 6. Draudze nav iekļauta kādā no LV pastāvošajām reliģiskajām savienībām, tā darbojas autonomi.
1. 7. Draudzes vadīšana tiek nodrošināta koleģiāli.
1. 8. Draudze ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. Draudze darbojas saskaņā ar LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMI, spēkā esošajiem LIKUMIEM, NORMATĪVAJIEM AKTIEM UN SAVIEM STATŪTIEM.

3. DRAUDZES PAMATMĀCĪBA.

3. 1. 1. Bībele - Dieva vārds - Dieva iedvesmots raksts, augstākā autoritāte.
3. 1. 2. Viens Dievs trijās personās (Trīsvienīgs): Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
3. 1. 3. Jēzus Kristus piedzimšana no Svētā Gara caur jaunavu, bezgrēcīga dzīve, atpērkoša nāve, triumfējoša Augšāmcelšanās, paaugstināšana Debesīs, pastāvīga aizlūgšana, Viņa otrreizēja atnākšana, tiesa un mūžīga valdīšana .
3. 1. 4. Visi cilvēki ir grēkojuši, tāpēc tiem pavēlēts atgriezties no grēkiem, lai saņemtu grēku piedošanu.
3. 1. 5. Dievs ir dāvājis cilvēkiem glābšanu caur Jēzus Kristus nopelnu. Tā saņemama no Dieva žēlastības, ticībā uz Jēzu Kristu, Viņa Upuri, izlietajām Asinīm, kā rezultātā notiek taisnošana, atdzimšana un sākas Svēttapšana, kas turpinās visu zemes dzīves laiku.
3.1.6. Svēta dzīve - kristieša dzīves aicinājums.
3. 1. 7. Kristība: Ticīga cilvēka ūdens Kristība, pagremdējot Trīsvienīgā Dieva -Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tas ir Dieva Darbs.
3. 1. 8. Dievs dod Svēto Garu, Kurš izpaužas Evaņģēlija darbā, Draudzes dzīvē un ticīgo kalpošanā, tiem lietojot Svētā Gara dāvanas.
3. 1. 9. Svētais Vakarēdiens - Kristus klātbūtne. Ticīgs cilvēks saņem Dieva žēlastību, grēku piedošanu un stiprinājumu; baudot maizi un vīnu, saņem Kristus Miesu un Asinis.
3. 1. 10. Jēzus Kristus glābj cilvēka dvēseli un garu un gādā dziedināšanu arī miesai pēc savas suverēnās gribas un nodoma.
3. 1. 11. Notiks mirušo augšāmcelšanās - taisnie celsies uz mūžīgu dzīvību, netaisnie uz mūžīgu sodu.
3. 1. 13. Draudzes dzīvi vada presbiteri (vecaji).

3. 2. PAMATOJOTIES UZ BĪBELES MĀCĪBU, draudzei ir noraidoša attieksme pret:
3. 2. 1. apreibināšanos ar  alkoholu, nikotīnu, narkotikām, kā arī pret jebkuru mācību un praksi, kas veicina  mentālu vai fizisku personības destrukciju.
3. 2. 2.  laulības pārkāpšanu, civillaulību, abortiem, neheteroseksuālām attiecībām, bērna adopciju netradicionālām ģimenēm.
3. 2. 3. literatūru, audio, video vai kādos citos veidos vai formātos un datu kopās fiksētiem materiāliem, kuros dominē pornogrāfija un vardarbība, un jebkura veselību graujoša, mentāla vai fiziska personības destrukciju veicinoša mācība vai prakse.
3. 2. 4. okultismu, jebkādu maģiju, zīlēšanu, buršanu, vārdošanu, ekstrasensismu, horoskopiem, šamanismu un nekristīgo reliģiju mācībām un praksi.

3. 3. DRAUDZES RELIĢISKO CEREMONIJU FORMAS :
3. 3. 1. Dievkalpojums svētdienās un darba dienās.
3. 3. 2. Svētbrīdis.
3. 3. 3. Pielūgsmes un lūgšanu dievkalpojums.
3. 3. 4. Svētais Vakarēdiens.
3. 3. 5. Kristība (ūdens).
3. 3. 6. Bērnu svētīšana.
3. 3. 7. Laulību, bēru, svētku dievkalpojums.
3. 3. 8. Bērnu dievkalpojums.
3. 3. 9. un citas kristīgās ticības prakses.

3. 4. DRAUDZES RELIĢISKĀS DARBĪBAS MĒRĶIS - Pasludināt Kristus Evaņģēliju un darīt par mācekļiem tos, kas tic.

3. 5. DRAUDZES RELIĢISKĀS DARBĪBAS UZDEVUMI
3. 5. 1. Pasludināt Kristus Evaņģēliju.
3. 5. 2. Veikt reliģisko praksi saskaņā ar draudzes pamatmācību un reliģisko ceremoniju formām.
3. 5. 3. Veidot izpratni par kristīgās morāles un ētikas normām indivīdam, ģimenei, sabiedrībai.
3. 5. 4. Veicināt evaņģēlija izpratni, sadraudzību un sadarbību starp dažādām kristīgām konfesijām un autonomām draudzēm, tām saglabājot konfesionālo identitāti un ticības pārliecību.

4. ORGANIZĀCIJAS STRUKTŪRA

4. 1. 1. Draudzes Pilnsapulce.
4. 1. 2. Draudzes Vadības sapulce - KOLĒĢIJA.
4. 1. 3. Draudzes Revīzijas komisija.

4. 2. DRAUDZES PILNSAPULCE
4. 2. 1. Draudzes Pilnsapulci sasauc:
4. 2. 1. 1. Kolēģija, kopīgi vienojoties pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā;
4. 2. 1. 2. Revīzijas komisija jautājumu izskatīšanai, kas saistīti ar tai piekrītošo kompetenci;
4. 2. 1. 3. draudzes locekļi, ja to pieprasa 1/3 no draudzes locekļu skaita.
4. 2. 2. Par Pilnsapulces norisi jāziņo 2 (divas) nedēļas iepriekš, informējot par sapulces vietu, laiku un darba kārtību.
4. 2. 3. Pilnsapulci vada Kolēģijas pilnvarota persona.
4. 2. 4. Lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, izņemot astotajā pantā minētos nosacījumus.
4. 2. 5. Draudzes Pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās puse no draudzes locekļu skaita. Pretējā gadījumā Pilnsapulce jāsasauc atkārtoti mēneša laikā.
4. 2. 6. Otrreiz sasauktā Pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus pie jebkura klātesošo draudzes locekļu skaita, izņemot lēmuma par likvidāciju pieņemšanu.

4. 3. DRAUDZES PILNSAPULCES KOMPETENCE
4. 3. 1. Statūtu pieņemšana, papildinājumu un grozījumu izdarīšana tajos.
4. 3. 2. Revīzijas komisijas ievēlēšana triju cilvēku sastāvā uz vienu gadu.
4. 3. 3. Lēmumu pieņemšana par draudzes likvidēšanu (reorganizāciju).
4. 3. 4. Likvidācijas (reorganizācijas) komisijas sastādītās bilances apstiprināšana.
4. 3. 5. Kolēģijas locekļa kandidātu ievēlēšana uz pārbaudes termiņu līdz vienam gadam.
4. 3. 6. Kolēģijas locekļa kandidātu iecelšana Kolēģijas locekļa amatā pēc pārbaudes termiņa beigšanās.
4. 3. 7. Kolēģijas darba izvērtēšana.
4. 3. 8. Kolēģijas locekļu atcelšana no ieņemamā amata.
4. 3. 9. Ja Kolēģijas loceklis nevēlas turpināt darbu Kolēģijā, tas izsaka savus nodomus Pilnsapulcei, kurai jāpieņem lēmums:
4. 3. 9. 1. par šī Kolēģijas locekļa atbrīvošanu no ievēlētā amata;
4. 3. 9. 2. par šī Kolēģijas locekļa atbrīvošanu no ievēlētā amata pēc darba pienākumu pārņemšanas un sadales starp pārējiem Kolēģijas locekļiem.

4. 4. KOLĒĢIJAS LOCEKĻI ir draudzes Pilnsapulces ievēlētas un apstiprinātas amatpersonas, kuras pārrauga un koordinē draudzes darbības sfēras, veicina draudzes vispusīgu attīstību un sekmē draudzes uzdevumu un mērķa īstenošanu un pienākumu izpildi.

4. 5. DRAUDZES VADĪBAS SAPULCE - KOLĒĢIJA
4. 5. 1. Draudzes vadīšana tiek balstīta uz koleģiāli pieņemtiem draudzes Kolēģijas locekļu lēmumiem draudzes vadības sapulcē, izņemot Pilnsapulcei piekrītošo kompetenci.
4. 5. 2. Draudzes vadības sapulci vada persona, kas ievēlēta no Kolēģijas locekļu vidus.
4. 5. 3. Draudzes vadības sapulces notiek vienu reizi mēnesī.
4. 5. 4. Kolēģijas lēmumi tiek pieņemti atklātas balsošanas kārtībā pēc vienkārša balsu vairākuma uz solidāra tiesību sadalījuma pamata.
4. 5. 5. Kolēģijas lēmumi ir tiesiski, ja to pieņemšanā piedalās vairāk par pusi no Kolēģijas locekļu skaita.

4. 6. DRAUDZES VADĪBAS SAPULCES - KOLĒĢIJAS KOMPETENCE
4. 6. 1. Izveidot draudzes reliģiskās, garīgās un saimnieciskās darbības sekmīgai norisei nepieciešamās komisijas un struktūrvienības.
4. 6. 2. Pilnvarot kādus no Kolēģijas vai draudzes locekļiem uzņemties un kārtot visas draudzei piekrītošās saimnieciskās, administratīvās un juridiskās saistības.
4. 6. 3. Apstiprināt piedāvātos draudzes darbības plānojumus un papildvirzienus garīgajā, saimnieciskajā un praktiskajā darba laukā.
4. 6. 4. Sekmēt iekšēju un ārēju pasākumu organizēšanu draudzes un draudžu sadraudzības, sapratnes un vienotības veicināšanai.
4. 6. 5. Izskatīt ieteikumus, priekšlikumus un sūdzības, kā arī lūgumus pēc palīdzības, un pieņemt atbilstošus lēmumus, labojumus.
4. 6. 6. Izvērtēt draudzes garīgās, saimnieciskās un praktiskās dzīves veidošanos.
4. 6. 7. Lemt par draudzes locekļu izslēgšanu un pieņemšanu.
4. 6. 8. Pieņemt lēmumus par draudzes materiālo līdzekļu izlietošanu, par kustamās un nekustamās mantas operācijām un nozīmēt komisijas ar atbilstošo kompetenci to darīt.
4. 6. 9. Prognozēt, saskaņot un risināt visus finansiālos jautājumus.
4. 6. 10. Uz Statūtu pamata iecelt draudzes Garīgo personālu (kalpošanu vadītājus, draudzes vecajus, diakonus, atbildīgās personas) vadoties pēc individuālās garīgās izaugsmes un brieduma.
4. 6. 11. Izvērtēt draudzes Garīgā personāla darbu, ja nepieciešams, atcelt tās personas, kuras nespēj sekmīgi nodrošināt uzticēto pienākumu izpildi.
4. 6. 12. Pieaicināt un algot darbiniekus, nosacīt tiem algu, piešķirt tiem atvaļinājumu uz līguma pamata saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
4. 6.13. Draudzes likvidēšanas (reorganizācijas) gadījumā nozīmēt likvidēšanas (reorganizācijas) komisiju apstiprināšanai draudzes Pilnsapulcē.
4. 6. 14. Gadījumā, ja kāds no draudzes Garīgā personāla vairs nevēlas pildīt uzticētos pienākumus, tad par to jāinformē draudzes Kolēģija, kurai jāpieņem lēmums par:
4. 6. 14. 1. šī draudzes locekļa atbrīvošanu no ieņemamā amata;
4. 6. 14. 2. šī draudzes locekļa atbrīvošana no ieņemamā amata pēc pienākumu pārņemšanas un nodošanas Kolēģijas locekļiem vai citam Kolēģijas ievēlētam draudzes loceklim.
4. 6. 15. Informēt draudzi par notiekošo, plānotajām norisēm praktiskajā, finansu un garīgajā sfērā.

4. 7. DRAUDZES GARĪGAIS PERSONĀLS (kalpošanu vadītāji, draudzes vecaji, diakoni, atbildīgās personas) ir draudzes Kolēģijas ievēlēti draudzes locekļi, kuri ir atbildīgi par uzticēto īpašo pienākumu izpildi, kas saistīti ar draudzes uzdevumu un mērķa īstenošanu.

4. 8. DRAUDZES VADĪTĀJU UN GARĪGĀ PERSONĀLA KOMPETENCE
4. 8. 1. Mācīt un vadīt draudzi saskaņā ar pamatmācību un iekšējās reliģiskās darbības kārtību.
4. 8. 2. Veicināt Dieva Vārda - Bībeles popularizēšanu un tā morāles standartu īstenošanu.
4. 8. 3. Organizēt draudzes sabiedrisko un saimniecisko dzīvi.
4. 8. 4. Disciplinēt draudzes locekļus saskaņā ar draudzes mācību.
4. 8. 5. Sekmēt un atbalstīt jaunu draudzes vadītāju izaugsmi.
4. 8. 6. Apmeklēt draudzes locekļus slimnīcās, pansionātos, valsts armijas dienesta vietās un citur, pēc viņa vēlēšanās izpildīt reliģiskās ceremonijas, saskaņojot ar iestāžu administrāciju.
4. 8. 7. Apmeklēt draudzes locekļus viņu dzīves vietās un pēc viņu aicinājuma veikt reliģiskās ceremonijas uz vietas.
4. 8. 8. Pārstāvēt draudzi attiecībās ar citām draudzēm, valsts un citām iestādēm un organizācijām uz Kolēģijas pilnvarojuma pamata.
4. 8. 9. Draudzes vadītājiem un Garīgajam personālam nav pilnvaru ietekmēt jeb iespaidot Revīzijas komisijas darbību un lēmumus.

4. 9. DRAUDZES DARBĪBAS KONTROLE UN GRĀMATVEDĪBA
4. 9. 1. Revīzijas komisija triju cilvēku sastāvā no sava vidus izvirza vadītāju.
4. 9. 2. Revīzijas komisija savā darbībā ievēro šos Statūtus, Pilnsapulces lēmumus un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
4. 9. 3. Revīzijas komisija sniedz atskaites draudzes Pilnsapulcei.
4. 9. 4. Revīzija jāizdara vismaz vienu reizi gadā.
4. 9. 5. Draudzē ir grāmatvedības uzskaite saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

5. Reliģiskās organizācijas - JĒKABPILS NEATKARĪGĀS KRISTĪGĀS DRAUDZES darbība iespējama Latvijas Republikas robežās.

5. 1. Draudzes juridiskā adrese
Jēkabpils Liepu - 1
Tālr. 65236196, 20003382, 26499256

6. DRAUDZES LOCEKĻI

6. 1. Draudzes locekļi var būt personas neatkarīgi no tautības, kas pieņemot draudzes pamatmācību un uzvedības kārtību draudzē, ir brīvprātīgi apvienojušies, lai kopīgi kalpotu Dievam, un vēlas praktiski atbalstīt draudzes mērķu īstenošanu.

6. 2. DRAUDZES LOCEKĻU IESTĀŠANĀS KĀRTĪBA
6. 2. 1. Pieteikt vienam no Kolēģijas locekļiem savu vēlēšanos iestāties draudzē.
6. 2. 2. Notiek pārrunas ar vismaz diviem cilvēkiem no Kolēģijas un draudzes Garīgā personāla, iepazīšanās ar draudzes struktūru un Statūtiem.
6. 2. 3. Ja nepieciešams, kolēģijas locekļu sapulcē tiek pieņemts lēmums par draudzes locekļa kandidāta pārbaudes perioda noteikšanu.
6. 2. 4. Ņemot vērā kandidāta attieksmi darbībā pret Bībeles mācību un draudzi, kandidāts var tikt uzņemts draudzē. Izdarāms ieraksts draudzes locekļu reģistrā.
6. 2. 5. Ja draudzes locekļa kandidāts pēc pārbaudes termiņa beigšanās nevēlas iestāties draudzē, tad kādreiz izteiktā vēlēšanās tulkojama kā nepārdomāta, kā rezultātā, draudzes apmeklētāja uzņemšana draudzē būs iespējama tikai pēc vēlreiz izteiktas vēlēšanās kļūt par draudzes locekli un jauna pārbaudes termiņa beigšanās.

6. 3. DRAUDZES LOCEKĻU IZSTĀŠANĀS KĀRTĪBA
6. 3. 1. Paziņot par savu vēlēšanos Kolēģijas locekļiem.
6. 3. 2. (Pēc vēlēšanās) pārrunāt šo jautājumu Kolēģijā vai ar Garīgo personālu.
6. 3. 3. Draudzes vadība paziņo par šī locekļa izstāšanos tuvākajā draudzes dievkalpojumā, Pilnsapulcē.

6. 4. DRAUDZES LOCEKĻA IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
6. 4. 1. Draudzes locekli var izslēgt no draudzes par Bībeles - Dieva Vārda patiesības, kristīgās ētikas normu un morāles standartu pārkāpšanu, neievērošanu, sagrozīšanu, kā arī, ja ignorē draudzes Statūtus, uzdevumus un mērķa sasniegšanas sekmēšanu.
6. 4. 2. Ja draudzes loceklis novēršas no draudzes pamatmācības atziņā vai rīcībā:
6. 4. 2. 1. kolēģijas locekļi vai garīgais personāls veic ar viņu individuālas pārrunas.
6. 4. 2. 2. ja pārrunas nedod rezultātus, draudzes Kolēģija pieņem lēmumu par draudzes locekļa izslēgšanu, paziņo par to tuvākajā draudzes dievkalpojumā un Pilnsapulcē un veic ierakstu Draudzes locekļu reģistrā.
.
6. 5. DRAUDZES LOCEKĻA TIESĪBAS
6. 5. 1. Saņemt garīgu aprūpi no Kolēģijas locekļiem un Garīgā personāla.
6. 5. 2. Aicināt Kolēģijas locekļus un Garīgo personālu pie sevis mājās lai veiktu nepieciešamo reliģisko darbību un praksi.
6. 5. 3. Aicināt Kolēģijas locekļus un Garīgo personālu pie sevis, atrodoties slimnīcā, pansionātā, Nacionālo Bruņoto spēku formējumos un citās uzturēšanās vietās, lai veiktu nepieciešamo reliģisko darbību un praksi, saskaņojot ar attiecīgās iestādes administrāciju.
6. 5. 4. Iepazīties ar draudzes materiālo un finansiālo apgrozījumu.
6. 5. 5. Ņemt aktīvu līdzdalību draudzes Pilnsapulcē izvirzīto jautājumu izlemšanā.
6. 5. 6. Piedalīties draudzes aktivitātēs, kā arī tās organizēt, saskaņojot ar draudzes Kolēģiju..
6. 5. 7. Sniegt cilvēkiem individuālu garīgu un fizisku palīdzību, nesaskaņojot ar draudzes vadību.
6. 5. 8. Izstāties no draudzes, mainot reliģisko pārliecību vai dzīvesvietu, pārejot citā draudzē.
6. 5. 9. Brīvi izteikt savus iebildumus, ieteikumus, domas, secinājumus, vēlēšanās draudzes Pilnsapulcē un sapulcēs, pirms tam paziņojot to draudzes Kolēģijai.

6. 6. DRAUDZES LOCEKĻA PIENĀKUMI
6. 6. 1. Dzīvot saskaņā ar draudzes pamatmācību - Bībeles mācību, izkopjot savu dzīvi praktiskā iegūtās atziņas pielietojumā.
6. 6. 2. Paklausīt draudzes vadībai saskaņā ar pamatmācību un iekšējās reliģiskās darbības kārtību.
6. 6. 3. Aktīvi iesaistīties draudzes uzdevumu realizēšanā un mērķu sasniegšanā, atbalstot, ierosinot un, pēc iespējas, veicinot praktiskā darbībā un materiālās palīdzības formā.
6. 6. 4. Par savas dzīves motivāciju uzskatīt - Kristus Evaņģēlija gaismas izplatīšanu tautā.
6. 6. 5. Apliecināt piedzīvoto Dieva žēlastību.

7. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS TIESĪBAS

7. 1. 1. Draudze ar reģistrācijas brīdi iegūst juridiskas personas statusu.
7. 1. 2. Draudzei ar reģistrācijas brīdi ir tiesības lietot savu nosaukumu un simboliku, savu zīmogu, veidlapas un citu atribūtiku.
7. 1. 3. Sava mērķa īstenošanai un uzdevumu veikšanai draudze var īrēt un nomāt kustamo un nekustamo īpašumu, noslēdzot attiecīgos līgumus saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.
7. 1. 4. Draudzei var būt savi kustamie un nekustamie īpašumi.
7. 1. 5. Draudze var izveidot iekšējas struktūrvienības, misiju un citus reliģiskās darbības palīgvirzienus draudzes uzdevumu pildīšanas, mērķa sasniegšanas atvieglošanai un efektivizēšanai, ja nepieciešams izdarot korekcijas draudzes Statūtos atbilstoši LR likumdošanai.
7. 1. 6. Nodibināt kultūras un cita veida sakarus ar ārzemju organizācijām un privātpersonām.
7. 1. 7. Nosūtīt savus locekļus un darbiniekus mācīties uz ārzemēm.
7. 1. 8. Kopt sadraudzību ar citām draudzēm.
7. 1. 9. Veikt reliģisku darbību publiskās vietās ar attiecīgā reģiona administrācijas piekrišanu, ievērojot sabiedriskās kārtības noteikumus.
7. 1. 10. Pārstāvēt Kristus evaņģēlija vēsti attiecībās ar sabiedriskajām organizācijām un iestādēm uz savstarpējās vienošanas pamata.
7. 1. 11. Organizēt reliģiska rakstura kursus, svētdienas skolu nodarbības saskaņā ar Bībeles mācību.
7. 1. 12. Veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmumus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
7. 1. 13. Draudzei var būt savi konti bankās.

7. 2. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS PIENĀKUMI
7. 2. 1. Veikt reliģisko darbību saskaņā ar Bībeles mācību un draudzes Statūtiem.
7. 2. 2. Plānot savu darbību saskaņā ar draudzes locekļu garīgajām, intelektuālajām spējām un finansiālajiem ienākumiem.
7. 2. 3. Aizstāvēt draudzes locekļu intereses saskaņā ar draudzes Statūtiem un cilvēktiesībām Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā.
7. 2. 4. Veicināt kristīgās reliģijas konfesiju vienotību Kristus evaņģēlija gaismā, kopjot sadraudzību un sadarbību.

7. 3. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS MANTA
7. 3. 1. Draudzes īpašums ir nošķirts no citu, tajā skaitā, reliģisku organizāciju īpašuma.
7. 3. 2. Draudzes īpašumā var atrasties draudzes uzdevumu pildīšanas un mērķu sasniegšanas sekmēšanai nepieciešamās celtnes, zeme, dzīvojamās saimniecības un citas ēkas, ražošanas līdzekļi, iekārtas, transporta līdzekļi, ražotā produkcija, preces, finansiālie līdzekļi un cits īpašums.
7. 3. 3. Dievnamus, rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.
7. 3. 4. Draudze atbild par savām saistībām ar visu mantu, uz kuru saskaņā ar likumu var tikt vērsta piedziņa. Draudzes locekļi par tās saistībām neatbild. Latvijas Republika neatbild par draudzes saistībām, tāpat kā draudze neatbild par Latvijas Republikas saistībām.
7. 3. 5. Draudze neatbild par tās locekļu rīcību, kas ir pretrunā ar draudzes Statūtiem. Par šādu rīcību atbild konkrētā persona vai personas.

7. 4. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Draudzes reliģiskās darbības uzdevumu veikšanas un mērķa sasniegšanas atvieglošanai iespējama saimnieciskā darbība, saskaņā LR likumdošanu, ja nepieciešams izdarot grozījumus draudzes Statūtos.

7. 5. Reliģiskās organizācijas finansu līdzekļi veidojas no:
7. 5. 1. atsevišķu pilsoņu, organizāciju, uzņēmumu, LR un ārvalstu reliģisko organizāciju un citu fizisko un juridisko personu labprātīgajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;
7. 5. 2. pārskaitījumiem, ko veic iestādes, uzņēmumi un organizācijas;
7. 5. 3. ienākumiem, kas gūti no draudzes saimnieciskās darbības;
7. 5. 4. cita veida avotiem, kurus neaizliedz likums.

7. 6. Lai kompensētu materiālos zaudējumus, kas var tikt nodarīti draudzei stihisku nelaimju vai citu neparedzētu apstākļu dēļ, kuri nav saistīti ar tās darbību, īpašumu iespējams apdrošināt Valsts apdrošināšanā vai apdrošināšanas komercfirmās. Apdrošināšanas līgumi tiek slēgti pamatojoties uz Kolēģijas lēmumu.

8. RELIĢISKĀS ORGANIZĀCIJAS LIKVIDĒŠANAS KĀRTĪBA

8. 1. Draudze var jebkurā laikā izbeigt savu darbību, pamatojoties uz draudzes locekļu pieņemtu lēmumu, kurš atbilst spēkā esošai likumdošanai un šo Statūtu normām, un par kuru nobalso ¾ no visas draudzes locekļiem.
8. 2. Likvidācijas (reorganizācijas) gadījumā draudzes Kolēģija izveido likvidācijas (reorganizācijas) komisiju.
8. 3. Likvidācijas (reorganizācijas) komisija sastāda likvidācijas bilanci, kurā atspoguļojas draudzes īpašuma novērtējums, un iesniedz to apstiprināšanai draudzes Pilnsapulcē.
8. 4. Pēc saistību dzēšanas pāri palikušais īpašums tiek nodots citas reliģiskas organizācijas rīcībā, par ko lemj likvidācijas komisija, kuras lēmumu apstiprina draudzes Kolēģija.
8. 5. Draudze var izbeigt savu darbību citos likumā paredzētajos gadījumos.

9. CITI NOTEIKUMI

9. 1. Ja kāds no Statūtu noteikumiem likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par spēkā neesošu, citi Statūtu noteikumi savu spēku nezaudē. Par spēkā neesošām atzītās statūtnormas tiek aizstātas ar citām atbilstoši pastāvošajai likumdošanai un, cik vien iespējams, pēc satura tuvu iepriekšējām.
9. 2. Draudzes Statūti var tikt grozīti visā draudzes pastāvēšanas laikā, pamatojoties uz Pilnsapulces lēmumiem.


Kolēģijas loceklis – pilnvarotā persona: M. Sarnovskis

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 23 maijs 2010 19:31
 

Komentāri  

 
0 # Ruta 2010-03-07 20:18
Šodien draudzes Pilnsapulcē nobalsojām par Statūtu grozījumiem! Paldies visiem, kas ar tiem iepazinās!
Atbildēt | Atbildēt ar citātu | Citēt
 
 
0 # Jautrīte 2010-08-30 09:11
Vērtīgi, ka mājas lapā ir atrodami statūti, paldies ;-)
Atbildēt | Atbildēt ar citātu | Citēt
 
 
0 # Achurlacciva 2018-02-19 20:51
By dealing together, you both can address problems of self-esteem and mutual trust. However, it is important to get the doctor's opinion first before you take these oral medications since these may have negative side effects on the body.
https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-prix-pharmacie/
Atbildēt | Atbildēt ar citātu | Citēt
 

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt