Bildes


Pirmsākum...
Pirmsākum...

Pieslēgties

Pašlaik pieslēgušies:

None


Designed by:

Draugu prieks Drukāt E-pasts
Autors Ruta Štelmahere   
Pirmdiena, 03 februāris 2014 00:22

Cilvēki ir tik atšķirīgi!  Vienam pat vissmagākajā dzīves situācijā palīdz baltais vai melnais humors, otrs dusmojas uz līdzcilvēkiem vai vispārinātiem „kādiem” par šķietami nepanesamiem pāri darījumiem un, šķiet, visdabiskākā viņa sejas izteiksme ir sarūgtinājuma rievas. Cits atrod slēptu apmierinājumu tajā, ka var citus vērot no augšas. Vēl kāds  dzīvi uztver kā atbildības nastu, salīkstot zem pienākuma smaguma. Bet vēl kāds visās gandrīz visās parādībās saskata traģismu.

Tomēr ikviens ilgojas nomest smagumu un būt brīvs kaut uz īsu brīdi. Izbaudīt brīvdienu. Izbaudīt dzīves garšu. Pagājušā nedēļā kādu dienu rūpju pilna devos uz darbu. Kādā no Liepu ielas dzīvības kokiem notiks skaļš un priecīgs zvirbuļu psākums. Viņau neslēptais prieks par dzīvi un Radītāju mani patiesi saviļņoja.

Pārdomas par prieku. Šis vārds Bībelē minēts 800 reižu. Prieks, kas dzimst grēka neapēnotā sadraudzībā. Jāņa 17. Jā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Tā sadraudzība, kas bija Trīsvienībai, Jēzū Kristū dota cilvēkiem. Atjaunot sadraudzību ar Dievu. Ādams Ēdenes dārzā pastaigājās ar Dievu.  7. paaudzē pēc viņa Ēnoks vai Hanons (j.tulk.)

1.Moz. 5:18 Jereds dzīvoja simts sešdesmit divus gadus un kļuva tēvs Hanoham. 19 Pēc Hanoha dzimšanas Jereds dzīvoja astoņi simti gadu, un viņam bija dēli un meitas. 20 Visas Jereda dienas ilga deviņi simti sešdesmit divus gadus, un viņš nomira.

21 Hanohs dzīvoja sešdesmit piecus gadus un kļuva tēvs Metušelaham. 22 Pēc Metušelaha dzimšanas Hanohs staigāja ar Dievu trīs simti gadu, un viņam bija dēli un meitas. 23 Visas Hanoha dienas ilga trīs simti sešdesmit piecus gadus. 24   Un Hanohs staigāja ar Dievu, un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma.

„Ēnohs bija cilvēks, kas gāja ar Dievu pastaigāties, un reiz viņš nepārnāca.” (V.Bārklijs) Vai es novērtēju šīs pastaigas ar Dievu? Tur mīt prieka pilnība. Bet, kad esam izrāvušies un izgājuši ar Dievu, Viņš mūs sūta atpakaļ. Šeit prieka pilnība tiek pārbaudīta grēcīgās pasaules ugunīs. Tik ļoti gribas iet pastaigāties un nepārnākt. Jēzus draugi mācekļi arī gribēja nekāpt lejā no apskaidrošanas kalna.

 Ebr.11:5   Ticībā Hanohs tika pārcelts prom no šīs pasaules, lai viņam nebūtu jāpieredz nāve:viņš vairs nebija atrodams, jo Dievs viņu bija pārcēlis. Pirms pārcelšanas Dievs liecināja par viņu, ka viņš tam bijis tīkams. 6 Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē.

Jūdas: 14   Hanohs, kas bija septītajā paaudzē pēc Ādama, pravietoja:redzi, nāk Kungs ar savu svēto eņģeļu pulkiem 15 spriest tiesu visiem un atmaskot visas dvēseles, ceļot gaismā viņu bezdievīgos darbus, ko tās grēkojušas, un visus nejaukos vārdus, ko šie bezdievīgie grēcinieki ir runājuši pret viņu. 16 Šie cilvēki ir nīgri kurnētāji, kas tiecas dzīvot pēc savām iekārēm; viņu mutes pilnas uzpūtīgas lielības, un viņi lišķīgi glaimo peļņas dēļ.

Brīdinājums un pamudinājums

17 Bet jūs, mīļotie, atcerieties, ko runāja mūsu Kunga Jēzus Kristus apustuļi. 18   Viņi mēdza jums teikt:pēdējā laikā būs zaimotāji smējēji, kas dzīvos pēc savām bezdievīgajām iegribām. 19 Viņi ir tie, kas rada šķelšanos, miesīgi cilvēki, kuriem nav gara. 20 Bet jūs, mīļotie, uzceliet sevi kā namu savas ticības svētumā, un, Svētajā Garā lūgdamies, 21 saglabājiet sevi Dieva mīlestībā un gaidiet mūsu Kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz mūžīgo dzīvību! 22 Esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubās. 23 Citus glābiet, izraujiet tos no uguns; par citiem apžēlojieties ar bailēm – pilni riebuma pret viņu miesas aptraipītām drēbēm! 24 Bet viņam, kas jūs spēj pasargāt no klupšanas un nostādīt jūs līksmībā savas godības priekšā bezvainīgus, 25 vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, – lai ir slava, dižums, vara un varenība pirms laiku laikiem, tagad un mūžu mūžos! Āmen!

Enoka dzīve ar Dievu notika uz samaitātības un bezdievības fona. Kamēr esam uz šīs grēcīgās zemes, nav ideālās vides un apstākļu, lai baudītu prieku unlabsajūtu. Bet ir garīgā realitāte, kurā Kristus mūs iecēlis- sadraudzība ar Viņu. Viņš mūs aptver kā gaiss, kuru elpojam, bez viņa smokam. Viņā ir prieka pilnība.

Enoks runā par to pašu, par ko Jēzus Jāņa evaņģelijā: prieks, draudzība ar Dievu nav iegrimšana ilgstošā realitāti izslēdzošā meditācijā. Tā realizējas praktiskā mīlestībā visnepatīkamākajās dzīves situācijās. Kamēr mēs dusmojamies, staigājam rūgtuma pilni, mums nekādi nav iespējama prieka pilnībā.

REDZĒT PATIESĪBU PAR NEGLĀBJAMI BOJĀ EJOŠO PASAULI UN TOMĒR SAGLABĀT PRIEKU.

Ir tikai viens iespēja prieka neesamībai mūsu dzīvē- kad zaudējam Kristu. Par to Viņš teica saviem mācekļiem: Jņ. 16:20 Patiesi, patiesi es jums saku:jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. 21 Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. 22 Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku.

1.Jņ 1:

3 ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa Dēlu Jēzu Kristu. 4 Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs.5 Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. 6 Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. 7 Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības.

Jānis Vanags 2011.g. Lieldienās: Pat pārbaudījumu krusts un zaudējumu ērkšķi var sniegt prieku, ja mīlestībā nesam to kopā ar savu Kungu. Ja dalāmies ar Viņu vienā dzīvē, tad Viņa prieks top mūsu prieks. Jēzus vārdi, ko atrodam evaņģēlijā, ir prieka pilnības avots.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 05 februāris 2014 19:48